Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των διανοουμένων του κόσμου

Έκτος των τυφλών δυνάμεων της φύσεως, ότι εντός του Σύμπαντος κινείται, έχει Ελληνική καταγωγή.
SIR HEN SUMNER MAIN

Η Ελλάς έσχεν ανέκαθεν τον ευγενή μέν πολύπονων όμως κλήρων να ομοιάζει προς τη δάδα εκείνην , η οποία καταναλίσκει τον εαυτό της διά να υπηρετεί και να φωτίζει τους άλλους
ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ

Όλοι είμεθα Έλληνες. Οι νόμοι μας, η φιλολογία, η θρησκεία, αι τέχναι τας ρίζας των έχουν εις την Ελλάδα.
Π. ΣΕΛΛΕΥ

H Ελλάς είναι και θα μείνη στην αιωνιότητα ή ακένωτη πηγή των πιο ψηλών στοχασμών.
ΟΥΓΚΑΡΕΤΙ

Δε μπορούμε ν' αρνηθούμε το πνεύμα πού πήραμε από την Ελλάδα, χωρίς κίνδυνο να χάσουμε τον πολιτισμόν μας για πάντα.
F.PIESHAUD

Στην Ελλάδα, έχεις τη βεβαιότητα πώς ή μεγαλοφυΐα, όχι ή μετριότης είναι ο κανόνας. Κανένας τόπος δεν έδωσε , αναλογία με τον πληθυσμό του τόσα μεγάλα πνεύματα, όσα η Ελλάς. Σε ένα μόνο αιώνα , αυτό το μικροσκοπικό έθνος έδωσε τουλάχιστον πεντακόσιους ανθρώπους μεγαλοφυείς ! Το πρότυπο της Ελλάδος μένει πάντα σαν αρχέτυπο του θαύματος που εδημιούργησε το ανθρώπινο πνεύμα. Ένας ολόκληρος λαός καθώς μαρτυρεί το έργο που πραγματοποίησε , υψώθηκε σε σημείο υπέρτατο στο παρελθόν, όπως και στο παρόν. Ήταν θαυμάσιος. Είναι πάντοτε !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΧΕΝΡΥ ΜΥΛΛΕΡ

Δικαίως ή Ελλάς εκλήθη χώρα των θαυμάτων. Ισως το μέγιστο εκ των θαυμάτων αυτών, να είναι o τρόπος, με τον όποιον παραμένει πιστή εις τας παραδόσεις και ανανεώνει, από αιώνα εις αιώνα το ένδοξον παρελθόν της.
ΟΥΕΛΣ

Ότι θαυμαστότερο υπάρχει στα χρονικά του κόσμου, είναι συνδεδεμένο με την Ελλάδα.
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Α.

Νομίζω πώς όλοι οι γνήσιοι πνευματικοί άνθρωποι κατάγονται από την Ελλάδα. Σ' αυτήν οφείλουν τον πολιτισμόν, την καθαρότητα της σκέψης τους και προπάντων τη φιλοσοφημένη αντιμετώπιση της ζωής και των προβλημάτων του άνθρωπου.
ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΚΟΥΑΖΙΜΟΤΟ

Οι Έλληνες, όπου της γης κι αν ευρίσκονται, ενθυμούνται την πατρίδα. Η ψυχή των ουδέποτε εκπατρίζεται.
ΔΕΒΟΓΚΕ

Όσo προχωρώ προς το τέλος μου τόσο νοιώθω να δένομαι περισσότερο με την Ελλάδα ............. Η ιδέα και μ' εξευγενίζει και μ' εξαϋλώνει
ΖΑΝ ΜΑΡΒΙΝΓΚ


Η Ελλάς είναι, ακόμη και σήμερα, στις τέχνες και τα γράμματα, το σχολείον του κόσμου.
ΔΟΥΡΟΥΪ


Οι Έλληνες είναι λαός μικρός τον αριθμόν, αλλά ό μέγιστος διά την ευγένειαν και το κάλλος της ιδέας και την επιμονήν της μορφωτικής δράσεως επί των ανδρών πάντων των αιώνων ...................
Γ. ΚΛΕΜΑΝΣΩ

Δεν εγνώρισα κανένα πού να εμπνέει τόσον σεβασμό, όσον οι Έλληνες φιλόσοφοι. Ανακάλυψαν τους κυριότερους τύπους του φιλοσοφικού πνεύματος, εις τους όποιους όλες οι μεταγενέστερες γενεές δεν πρόσθεσαν τίποτε το ουσιαστικό.
ΝΙΤΣΕ

Κι αν είναι να πεθάναμε για την Ελλάδα, θεία είναι η δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει.
ΜΙΣΤΡΑΛ

Η Ελλάς ήλθεν εις τον κόσμον δια να παραστήσει εν τελειότατη μορφή το κάλλος του ηθικού και του πνευματικού βίου.
Π. ΣΕΛΛΕΥ

Θεία μοίρα της Ελλάδος είναι να αγωνίζεται διά θέματα παγκοσμίου σημασίας.
ΜΑΞ. ΠΛΑΝΚ

Η Ελλάς είναι φώς
ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΜΩΜ

Η Ελλάς είναι το Ωραίον
GUSTAVE FLAUBERT

Ότι είναι ο νους και η καρδιά δια τον άνθρωπο, είναι η ΕΛΛΑΣ διά την ανθρωπότητα.
ΓΚΑΙΤΕ

Εις τον Ελληνισμόν πρέπει ν' αναζητούνται αι ρίζαι της μορφώσεως της Δύσεως.
ΠΑΠΑΣ ΠΙΟΣ ΙΒ'.

Η Ελλάς μας ξεπέρασε στην επιστήμη και στα γράμματα
ΚΙΚΕΡΩΝ

Ο κόσμος, χωρίς την Ελλάδα, θα ήταν όπως το σύμπαν χωρίς φως.
JULIEN DE LA GRAVIERE

Ο Αλέξανδρος ήτο ο μέγιστος των Ελλήνων. Είναι δυνατόν η Μακεδονία, η κοιτίς του, να μην ήτο Ελληνική; Εκείθεν ο Ελληνικός πολιτισμός εισεχώρησεν εις την Ασίαν.
ΑΝΤ. ΠΕΓΙΕ

Κινούμεθα με την πνοήν του πνεύματος της Ελλάδος.
ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΡΗΤΟΝ

Κάθε λαός είναι υπερήφανος δια την πνευματικήν του κτήσιν. Αλλά η Ελληνική φυλή ίσταται υψηλότερον πάσης άλλης, διότι έχει τούτο το προσόν, ότι ουδέποτε έπαυσε να είναι μήτηρ παντός πολιτισμού.
OYL. VILAMOVITS

Η γη φέρει, περήφανη, τον Παρθενώνα σαν το καλύτερο στολίδι επάνω στην ζώνη της.
ΕΜΕΡΣΟΝ


Οι Έλληνες είναι οι διδάσκαλοι και δημιουργοί μας, Θεοί για να λατρεύσουμε.
Π. ΣΕΛΛΕΥ

Όπως τα άνθη στολίζουν τη γη και τα άστρα τον Ουρανό, έτσι και η Ελλάς στολίζει την ανθρωπότητα.
ΧΕΡΔΕΡ

Οι πολιτισμένοι λαοί είναι απόγονοι ηθικοί των υπερήφανων και μεγαλοφυών Ελλήνων.
ΕΓΓΕΡ

Ω Ελλάς, Πατρίς των περικλεεστάτων ηρώων, αγλάισμα των Μουσών, μητέρα των αμίμητων τεχνών, του κόσμου ό θαυμασμός !
ΛΟYΔΟΒΙΚΟΣ Α'

Η Γερμανική ατομικότης, δια να καταστεί έθνος, δηλ. λαός με εθνικήν συνείδησιν, προσέτρεξεν εις τήν επικουρίαν του ελληνικού πνεύματος.
ΕΔ. ΣΠΡΑΝΓΚΕΡ

Η Ελλάς είναι η κοιτίς του ευγενέστερου πολιτισμού, που εγνώρισεν η ανθρωπότης είναι ή χώρα εις την οποίαν οφείλομεν οτι κάμνει την ζωήν ανωτέραν και ωραιοτέραν.
ΜΑΚΚΕΝΤΙ ΚΙΓΚ

Η Ελλάς είναι μικρά εις έκτασιν, αλλά μεγίστη εις δόξαν και πολιτισμόν, διότι ό πολιτισμός της , διαδοθείς εις όλας τας ηπείρους , ευηργέτησε το ανθρώπινον γένος.
ΚΑΡ. ΝΤΙΛΛ

Η Ελλάδα είναι σαν τα εξαίσια εκείνα ποτά πού μια φορά αν τα γευτείς δεν τα ξεχνάς ποτέ.
ΖΑΝ ΚΟΤΥΝΩ

Οταν οι Έλληνες εμάχοντο εις τον Μαραθώνα εναντίον αυτής τις πνευματικώς ασυνδέτου μάζης του Πέρσου σατράπου, εμάχοντο ως λαός έχων σαφή επίγνωσιν του δικαιώματος του προς ελεύθερον πολιτικόν βίον. Η συνείδησις της ανθρωπότητος , ως προς την έννοιαν του πολίτου, ως Φορέως , όχι μόνον υποχρεώσεων αλλά και δικαιωμάτων, εις τον Μαραθώνα εγεννήθη. Ημείς οι άνθρωποι της Δύσεως ευλαβικόν πρέπει πάντοτε να κλίνομεν γόνυ εις τον τόπον αυτόν όπου εθεμελιώθη η ανθρωπινή αξιοπρέπεια.
Λ. ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ

Το Ελληνικό τοπίο αποτελεί την ωραιότερη παρηγοριά για τον άνθρωπο που θρηνεί το χαμένο του παράδεισο.
ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΝΤΕΛ

Δια του όρου Πολιτισμός εκφράζονται αι κύριαι συνθήκαι της φυσικής και ηθικής ζωής των λαών. Αι βασικαί έννοιαι του Ελληνικού πολιτισμού αποτελούν το ηθικόν μας κεφάλαιον.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΡΝΤΙΕ

Ουδέν από την Ελλάδα Ανθρωπινώτερον , ουδέν Ιερώτερον
ΚΙΚΕΡΩΝ

τους στίχους την καρδιά μου αφήνω, την καθάρια την αφήνω Ελλάδα, για την πατρίδα αυτή της φαντασίας.... «Πάθος για την Ελλάδα»
ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΓΙΕΤΑ

Ελέχθη εις Αθήνας προ 2.000 ετών, ότι το μυστικόν της Ευτυχίας είναι ή Ελευθερία , και το μυστικόν της Ελευθερίας η Ανδρεία. Οι Έλληνες με τα ΟΧΙ των, δίδουν ζωήν νέαν εις την μεγάλην των αυτήν κλασσικήν παράδοσιν.
ΑΝΤΟΝΥ ΗΝΤΕΝ

Άλλοτε λέγαμε : Οι Έλληνες μάχονται σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε: Οι Ήρωες μάχονται σαν Έλληνες (28 - 10 - 40). Αν δεν υπήρχεν η ανδρεία και η γενναιοψυχία των Ελλήνων, δεν γνωρίζομεν ποία θα ήτο η έκβασης του δευτέρου μεγάλου πολέμου
ΤΣΩΡΤΣΙΛ

Η Ελληνική αντίστασης ήλλαξε τον ρουν της Ιστορίας του Β' Παγκοσμίου πολέμου.
ΓΙΑΝ ΣΜΑΤΣ

Υπερασπισθήτε την Ελλάδα, το έθνος στο οποίο οφείλομεν τα φώτα μας , τας επιστήμας μας, τας τέχνας μας και όλας τας αρετάς μας.

Κι Όσο αγαπώ την πατρίδα μου δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Νάρθη ένας να μου ειπή ότι θα πάγη ομπρός η πατρίδα, στέργομαι να μού βγάλη και τα δυό μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός, και ή πατρίδα μου καλά, με θρέφει. Αν είναι ή πατρίδα μου αχαμνά, δέκα μάτια να χω, στραβός θανά είμαι. Ότι σ αύτείνη θάα ζήσω, δεν έχω σκοπόν να πάγω άλλου.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου